Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 01 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

84 mùa xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc

Phạm Phú Bình

Tóm tắt


Ngày 03/02/1930 đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam như một trong những sự kiện chính trị to lớn và sâu sắc nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân, thống nhất đất nước, thoát khỏi ách áp bức của thực dân, phong kiến, thoát khỏi bần cùng, lạc hậu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X