Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của yếu tố tập quán truyền thống đến tâm lý người dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Phan Trung Hiền, Dương Văn Học

Tóm tắt


Hiện nay, trên phương diện khoa học, vẫn chưa có một định nghĩa nào về tập quán được chấp nhận một cách rộng rãi. Tuy nhiên, ta có thể hiểu tập quán là “thói quen đã trở thành nếp sống trong đời sống xã hội, trong sản xuất và sinh hoạt thường ngày, được mọi người công nhận và làm theo”. Một trong những giá trị xã hội của tập quán là đem lại sự ổn định trong đời sống, sản xuất. Tuy nhiên, khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất vì các mục tiêu phát triển lâu dài nhưng trước mắt là có sự “xáo trộn” đến đời sống, sản xuất của người dân; phần nào tác động đến cái ổn định mà phong tục, tập quán duy trì, vun đắp. Vì thế, sự hài hòa giữa hai quá trình ngược chiều này phải được xem xét đến khi ban hành và thực hiện các quy định pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X