Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 01 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bánh tét dưới góc nhìn văn hóa

M. T

Tóm tắt


Ngay từ tháng tư, tháng năm khi xuống giống cho vụ mùa mới, những nhà khá giả đã “chừa” (để dành) ra khoảng một hai công đất để “làm nếp”, như vậy mới có nếp ăn tết. Nhà nào không có điều kiện thì gần tết họ dùng gạo … đổi nếp. Ai ai cũng kiếm cho được nếp để gói bánh tét cúng ông bà.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X