Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ ở ĐBSCL

Hà Vũ Sơn, Nguyễn Quốc Nghi

Tóm tắt


Nghiên cứu này đã được hiện nhằm phát họa bức tranh tổng quát về tình hình ƯDTBKT vào sản xuất lúa cũng như xác định hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất lúa khi tham gia canh tác theo các mô hình mới. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học quan  trọng để các cơ quan  hữu quan  hoạch định các chính sách thích hợp nhằm hỗ trợ nông dân ƯDTBKT trong canh tác lúa một cách rộng rãi và hiệu quả hơn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X