Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ ở ĐBSCL Tải xuống tải PDF