Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch chợ nổi ở TP. Cần Thơ và vùng phụ cận

Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Thị Huỳnh Phượng

Tóm tắt


Nhận thấy những tác động tích cực từ sự hài lòng của du khách đối với sự phát triển du lịch, vai trò của du lịch chợ nổi, mục đích chính của bài nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với du lịch chợ nổi ở TP. Cần Thơ và vùng phụ cận, qua đó cung cấp cơ sở thực tiễn cho chính quyền địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, công ty du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và người dân  địa phương  trong việc thực hiện những  giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của du khách.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X