Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng gen mã vạch trong phân loại cá

Nguyễn Thành Tâm

Tóm tắt


Trước đây  các phương pháp định danh và phân loại cá chủ yếu  dựa vào hình thái học là chính. Hiện nay, đã có nhiều phương pháp hiện đại để định danh cá như giải phẫu nội quan, sinh lý học, tập tính sống, gen, isozyme và sự phân bố. Tuy nhiên, việc dựa vào hình thái để phân loại gặp nhiều khó khăn như các giai đoạn phát triển của cá sẽ khác nhau, thu mẫu rời rạc hay những mẫu vật không nguyên vẹn vì vậy càng làm khó khăn cho những chuyên gia phân loại cá chỉ dựa vào hình thái học. Việc ứng dụng các gen mã vạch trong phân loại và định danh cá đã được phát triển để phục vụ cho việc định danh và bảo tồn nguồn cá cho toàn cầu là rất cần thiết.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X