Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vài nét về thực trạng hoạt động sáng kiến trên địa bàn TP. Cần Thơ

Trần Thị Thanh Điệp

Tóm tắt


Hoạt động thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo của thành phố Cần Thơ đang có những chuyển biến nhất định, chủ yếu dưới hình thức tổ chức và tham gia các hội thi cuộc thi, thành lập các  Hội  đồng sáng kiến  cấp  thành phố  để  xem xét  và đánh  giá  sáng  kiến,  tổ  chức  các  lớp tập huấn, hội thảo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X