Quay trở lại chi tiết bài viết Kết quả dự án xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá an toàn không cần đất qui mô hộ gia đình Tải xuống tải PDF