Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Du lịch MICE ở TP. Cần Thơ - Định hướng và giải pháp

Huỳnh Hoang Khả

Tóm tắt


Trong những năm qua loại hình du lịch MICE phát triển khá mạnh mẽ ở các nước trên thế giới, đây được xem là hướng đi mới cho ngành du lịch của các nước hiện nay điển hình lở khu vực Đông Nam Á là Singapor và Thái Lan. Ở Việt Nam loại hình du lịch này cũng phát triển khá mạnh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Thành phố Cần Thơ cũng có các điều kiện thuận lợi đã phát triển loại hình du lịch này. Tuy nhiên cần có những định hướng và giải pháp phù hợp mới có thể phát triển hiệu quả loại hình du lịch này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X