Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp trên phương diện liên ngành

Tạ Đức Tú, Trần Thị Ngọc Mai

Tóm tắt


Văn hoá doanh nghiệp là một bộ phận ứng dụng cụ thể của lý thuyết văn hoá học. Trong xu thế kinh doanh hiện đại, đặc biệt là sự vươn lên của các công ty đa quốc gia, văn hoá doanh nghiệp đã được quan tâm nghiên cứu khá nhiều. Ở Việt Nam, văn hoá doanh nghiệp mới được tâm gần đây, song chủ yếu là tiếp thu lý thuyết nước ngoài. Ở bài viết này, chúng tôi tập trung tiếp cận trên phương diện liên ngành, tận dụng kết quả nghiên cứu của các ngành khoa học xã hội để xác định bản chất của văn hoá doanh nghiệp. Từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu cụ thể về doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X