Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của bảo tàng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

Trần Phỏng Diều

Tóm tắt


Về văn hóa thì được chia ra làm hai dạng: văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Văn hóa vật chất là tổng hợp những tư liệu sản xuất và những phương tiện sản xuất khác của xã hội do kết quả lao động thể lực của con người sáng tạo ra. Còn văn hóa tinh thần thì bao gồm những thành tựu của xã hội do kết quả lao động tinh thần của con người sáng tạo ra. Những sản phẩm của văn hóa tinh thần phản ánh sinh hoạt vật chất của xã hội, nội dung của nó phù hợp vào tính chất của nền kinh tế xã hội.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X