Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biểu tượng Dương trong văn hóa Việt Nam

Tạ Đức Tú

Tóm tắt


Nhân dịp Tân xuân Ất Mùi, chúng tôi bàn về biểu tượng Dương (con dê) trong văn hoá Việt Nam. Dương là vấn đề tưởng rất đơn giản, dễ nói như kiểu văn hoá vậy, nghĩa là ai cũng có thể nói, nhưng khi đi vô nghiên cứu nghiêm túc thì không đơn giản chút nào. Ở bài viết này, chúng tôi không có tham vọng phân tích tất cả các vấn đề mang tính biểu tượng của Dương, mà chỉ cố gắng phân tích nó trong văn hoá Việt Nam, có đối chiếu văn hoá Trung Hoa cổ đại.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X