Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Lưu Tấn Tài

Tóm tắt


Hoạt động quan trắc môi trường luôn là một hoạt động không thể tách rời của công tác bảo vệ  môi  trường.  Tầm  quan trọng  của hoạt  động quan trắc ngày  càng  được  khẳng  định, hệ  thống quan trắc môi trường  có nhiệm vụ cung cấp  dữ liệu, các đánh  giá về  diễn biến chất lượng môi trường ở các phạm vi khác nhau để phục vụ các yêu cầu tức thời hay dài hạn của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X