Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vì sao các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ những năm gần đây thu hút đầu tư giảm

Võ Thanh Hùng

Tóm tắt


Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 08 khu Công nghiệp (KCN) với tổng diện tích khoảng 2.267ha,  diện tích đã cho thuê 567,19ha,  giải quyết việc làm cho trên 32.000 lao động, trong đó có 64 lao động người nước ngoài. Trong 9 tháng  đầu  năm  2014 tình hình  thu hút  đầu  tư vào các khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN)  giảm  hơn  so  với  cùng  kỳ  năm 2013. Tính đến nay, các KCX&CN Cần Thơ có 214 dự án còn hiệu lực (trong đó có 191 dự án đang hoạt  động,  18 dự  án  đang xây  dựng,  05 dự án chưa triển khai). Dự án FDI có 22 đang hoạt  động,  01 dự  án  đang xây  dựng  với  tổng vốn  đầu  tư đăng  ký  là  203,536  triệu  USD, vốn  đầu  tư thực  hiện  là  171,315  triệu  USD, chiếm 84,15% vốn đăng ký.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X