Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 63, S. 01 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Trần Ngọc Nguyên

Tóm tắt


Cuộc “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, hay “Công nghiệp 4.0”, là xu hướng tích hợp các công nghệ hiện đại trên thế giới vào phục vụ sản xuất và đời sống. Công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet Vạn vật (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI), đang và sẽ làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới.

 

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X