Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 70, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Phạm Hồ Việt Anh, Phạm Hồ Song Anh

Tóm tắt


Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân ta luôn phát huy truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách” với tinh thần đoàn kết, thương yêu, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Trong thời gian qua, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là những người làm công tác xã hội đã tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn, từ đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hạnh phúc của người dân. Tuy nhiên, để thực hiện được đầy đủ vai trò và nhiệm vụ của nghề công tác xã hội thì cần phải có những quy định của pháp luật để điều chỉnh lĩnh vực này, nhất là việc xây dựng và ban hành một đạo luật về công tác xã hội. Bài viết một số quy định của pháp luật về nghề công tác xã hội sẽ phân tích một số quy định của pháp luật hiện hành về nghề công tác xã hội, đồng thời đưa ra một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về nghề công tác xã hội ở nước ta trong thời gian sắp tới, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X