Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 70, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH VÀ NĂNG LỰC TIẾP NHẬN CỦA CÔNG CHÚNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ - THỰC TIỄN TỪ KHU VỰC TÂY NAM BỘ

Trương Thế Nguyễn

Tóm tắt


Truyền thông chính sách có vai trò rất quan trọng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách công. Thời gian qua, hoạt động truyền thông chính sách ở Việt Nam nói chung và ở khu vực Tây Nam bộ nói riêng đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, nhất là ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy công tác truyền thông chính sách ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam bộ vẫn còn có những tồn tại, hạn chế nhất định, rất cần có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X