Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 70, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Phạm Thị Mộng Thu Thảo

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán của các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ thông qua việc xem xét tính hữu dụng của hệ thống này. Cụ thể, tác giả cho rằng 4 yếu tố độc lập gồm: Cơ cấu tổ chức, môi trường bất định, quy mô tổ chức, sự phụ thuộc giữa các phòng ban ảnh hưởng đến sự hữu dụng của hệ thống thông tin kế toán. Tác giả đã tiến hành phỏng vấn 165 đối tượng tại các đơn vị sự nghiệp y tế tại thành phố Cần Thơ để thực hiện mô hình kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và hồi quy tuyến tính bội. Kết quả cho thấy bốn yếu tố độc lập có ảnh hưởng thuận chiều đến yếu tố sự hữu dụng của hệ thống thông tin kế toán.
Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X