Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 70, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC LIÊN KẾT DU LỊCH CỤM CÁC TỈNH PHÍA TÂY VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Phạm Thị Hồng Tân, Huỳnh Thị Kim Phượng

Tóm tắt


Trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được hoạch định là một trong 7 vùng du lịch trọng điểm. Trong đó cụm du lịch phía Tây ĐBSCL gồm các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ được đánh giá là khu vực có tiềm năng liên kết phát triển mạnh mẽ về du lịch. Nhiều tỉnh, thành phố thuộc khu vực này trong thời gian qua đã có quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển du lịch. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện đến nay còn chậm; việc đầu tư, khai thác chưa được kết nối hiệu quả theo cấp độ vùng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X