Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 70, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ – TIẾP CẬN TỪ NHU CẦU DU LỊCH

Lưu Thanh Đức Hải, Nguyễn Quốc Nghi

Tóm tắt


Thành phố Cần Thơ sở hữu nguồn tài nguyên du lịch sông nước vô cùng phong phú. Ngành du lịch thành phố đã xác định du lịch sông nước là sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển loại hình du lịch sông nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của thành phố. Bài viết này tập trung đề xuất định hướng phát triển sản phẩm du lịch đường sông thành phố Cần Thơ – tiếp cận từ nhu cầu du lịch của du khách trong nước và quốc tế.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X