S. 4 (2014)

Mục lục

Bài viết

Vài nét về thực trạng hoạt động sáng kiến trên địa bàn TP. Cần Thơ Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Điệp 3-4
Kết quả dự án xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá an toàn không cần đất qui mô hộ gia đình Tóm tắt PDF
Trần Thị Ba 5-6
Phát triển CNSH phục vụ sản xuất hàng hoá nông nghiệp xuất khẩu và BVMT bền vững ở một số tỉnh ĐBSCL Tóm tắt PDF
Hà Thị Thuỳ Dương 7-10
Rừng ngập mặn với ứng phó biến đổi khí hậu ở ĐBSCL Tóm tắt PDF
Bùi Thị Nga 11-14
Những khó khăn và giải pháp đẩy mạnh tiêu dùng xăng sinh học E5 tại TP. Cần Thơ Tóm tắt PDF
Lê Thị Kiều Oanh, Lưu Tiến Thuận 15-23
Hút thuốc là và ảnh hưởng của thuốc lá đến chi tiêu và sức khoẻ của người dân quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Tóm tắt PDF
Trương Văn Hậu, Thái Dũng Nam, Nguyễn Thanh Bình 24-28
Du lịch MICE ở TP. Cần Thơ - Định hướng và giải pháp Tóm tắt PDF
Huỳnh Hoang Khả 29-32
Bước đầu tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp trên phương diện liên ngành Tóm tắt PDF
Tạ Đức Tú, Trần Thị Ngọc Mai 33-34
Triết lý nhân sinh trong đờn cà tài tử Nam bộ Tóm tắt PDF
Đặng Trường Sơn, Nguyễn Thị Mỹ Hoà 35-36
Vai trò của bảo tàng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Tóm tắt PDF
Trần Phỏng Diều 37
Về miền Tây ăn dĩa bánh bò nhớ câu hò ngọt lịm! Tóm tắt PDF
Minh Thương 38


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X