Chi tiết về Tác giả

Hải, Chiêm Việt

  • S. 3 (2013) - Bài viết
    Định hướng nghiên cứu về đặc trưng vùng sông nước trong quy hoạch đô thị thành phố Cần Thơ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X