Chi tiết về Tác giả

Gấm, Nguyễn Hồng

  • S. 2 (2015) - Bài viết
    Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ - Chặng đường 40 năm
    Tóm tắt  PDF
  • T. 63, S. 01 (2018) - Bài viết
    Tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ĐBSCL hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X