Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Thanh

  • S. 4 (2014) - Bài viết
    Hút thuốc là và ảnh hưởng của thuốc lá đến chi tiêu và sức khoẻ của người dân quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X