Chi tiết về Tác giả

Dũng, Nguyễn Tiến Học viện Chính trị - Hành chính KV 4

  • S. 4 (2013) - Bài viết
    Hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng lúa ở Cần Thơ hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X