Chi tiết về Tác giả

Dũng, Nguyễn Tiến Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV

  • S. 01 (2014) - Bài viết
    Thành phố Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X