Chi tiết về Tác giả

Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ

 • T. 63, S. 01 (2018) - Bài viết
  Kết quả thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về phát triển, ứng dụng KH&CN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 63, S. 01 (2018) - Bài viết
  Hoạt động Khoa học và Công nghệ Cần Thơ năm 2017 – Một số thành tựu nổi bật.
  Tóm tắt  PDF
 • T. 63, S. 01 (2018) - Bài viết
  Cần Thơ: Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X