Chi tiết về Tác giả

Chánh, Từ Công

  • S. 3 (2013) - Bài viết
    Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đến năm 2020
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X