Chi tiết về Tác giả

Cẩm Lan, Trương Thị

  • S. 3 (2013) - Bài viết
    Thực trạng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ở các khu chế xuất và công nghiệp tại TP. Cần Thơ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X