Chi tiết về Tác giả

Diều, Trần Phỏng

  • S. 4 (2014) - Bài viết
    Vai trò của bảo tàng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc
    Tóm tắt  PDF
  • T. 65, S. 03 (2018) - Bài viết
    ĂN UỐNG DƯỚI KHÍA CẠNH TÂM LINH CỦA NGƯỜI KHMER Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X