Chi tiết về Tác giả

Bé, Trần Thanh

  • S. 2 (2014) - Bài viết
    Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của thành phố Cần Thơ: Hiện trạng và định hướng đến năm 2020
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2 (2014) - Bài viết
    Các yếu tố có liên quan đến tình hình dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn TP. Cần Thơ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X