Chi tiết về Tác giả

Hùng, Võ Thanh

  • S. 1 (2015) - Bài viết
    Vì sao các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ những năm gần đây thu hút đầu tư giảm
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2 (2015) - Bài viết
    Những giải pháp để công nghiệp ĐBSCL và TP. Cần Thơ phát triển ổn định và bền vững
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X