Tạp chí Khoa học, T. 92, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) TRONG MỘT SỐ LOẠI DẦU NHỜN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ

nguyen thi hue

Tóm tắt


Tóm tắt. Bằng hệ thống sắc ký khí 7890A (Agilent, Mỹ), với cột mao quản HP-5MS (5% Phenyl Metyl Siloxan, dài 30 m, đường kính trong 0,25 mm, bề dày lớp pha tĩnh 0,25 µm), detector cộng kết điện tử m-ECD, khí mang Nitơ, đã tìm được các điều kiện tiến hành sắc ký và qui trình chuẩn bị mẫu thích hợp để phân tích các hợp chất Polyclorinated biphenyls trong dầu nhờn. Phương pháp đạt được độ lặp lại tốt (RSD: 3,5 – 5,3%, n=3 đối với nồng độ PCBs 5 ng/ml và 3,7 – 6,5 %, n=3 đối với nồng độ PCBs 40 ng/ml), giới hạn phát hiện thấp (LOD: 0,09 – 0,15 ng/mL), giới hạn định lượng (LOQ): 0,3 – 0,5 ng/mL, đã khẳng định được độ đúng thông qua độ thu hồi ( Rev: 62 – 87 %) và đã áp dụng phân tích PCBs trong một số mẫu dầu nhờn đang lưu hành trên thị trường.

Từ khóa: Polyclorinated biphenyls, sắc ký khí, dầu nhờn.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science