Tạp chí Khoa học, T. 92, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ CÁC LƯỢC ĐỒ XML Ở MỨC KHÁI NIỆM

Hoàng Quang

Tóm tắt


Hiện nay, XML chiếm vị trí rất quan trọng trong việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng. Việc phát triển cơ sở dữ liệu XML để lưu trữ thông tin lớn trở nên cần thiết. Liên quan đến vấn đề thiết kế lược đồ XML từ mô hình mức khái niệm, Massimo Franceschet và các cộng sự (2013) đã xây dựng một phương pháp chuyển đổi các thành phần của mô hình ER sang lược đồ XML. Tuy nhiên, vấn đề chuyển đổi các thuộc tính đa trị và phức hợp lồng nhau của một kiểu thực thể trong một mô hình ER đã không được các tác giả đề cập đến. Nghiên cứu này, ngoài việc giới thiệu phương pháp chuyển đổi của các tác giả trên, chúng tôi muốn đề xuất một phương pháp chuyển đổi các thuộc tính đa trị và phức hợp lồng nhau của một kiểu thực thể sang lược đồ XML. 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science