Tạp chí Khoa học, T. 92, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU NGUY CƠ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Quang Hưng

Tóm tắt


Biến đổi khí hậu đã và đang tác động lớn đến lĩnh vực nông nghiệp ở một số tỉnh miền Trung và thu hẹp dần diện tích đất trồng lúa ở đây. Từ kết quả của quá trình nghiên cứu xây dựng các bản đồ bị ngập cho ba tỉnh: Nghệ An, Quảng Nam, Phú Yên tương ứng với các mức nước biển dâng cụ thể theo kịch bản phát thải trung bình (B2) đã cho thấy rằng, diện tích đất trồng lúa ở địa bàn nghiên cứu có nguy cơ bị giảm đi. Cụ thể là: i) khi nước biển dâng 8cm, 18cm và 24cm vào các năm 2020, 2030, 2050, thì diện tích đất trồng lúa của Nghệ An bị ngập lần lượt là 693,6ha; 882,4ha và 936,8ha; ii) khi nước biển dâng  9 cm, 19 cm và 26 cm vào năm 2020, 2030 và 2050 thì diện tích đất trồng lúa của tỉnh Quảng Nam bị ngập lần lượt là 59,2ha; 112,7ha và 282,6ha; iii) khi nước biển dâng  9 cm, 13 cm và 26 cm vào năm 2020, 2030 và 2050 thì diện tích đất trồng lúa của tỉnh Phú Yên sẽ bị ngập ngập lần lượt là 181,91ha; 224,16ha và 333,91ha.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science