Chi tiết về Tác giả

Tình, Dương Viết Trường Đại học Nông Lâm Huế 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science