Chi tiết về Tác giả

Tấn Quảng, Hoàng Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science