Chi tiết về Tác giả

Quế, Hoàng Thị Hồng Trường Đại học Nông lâm, Đại Học Huế 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science