Chi tiết về Tác giả

Quỳnh Trâm, Nguyễn Duy Trường Đại học Nông lâm 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science