Chi tiết về Tác giả

Tôn, Nguyễn Tăng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science