Chi tiết về Tác giả

Tâm, Nguyễn Thành Trường Đại học Tây Đô 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science