Chi tiết về Tác giả

Quỳnh Bôi, Nguyễn Văn Viện Nuôi trồng thủy sản - Trường Đại học Nha Trang 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science