Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Xuân Sở Khoa học Công nghệ, tỉnh Quảng trị 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science