Chi tiết về Tác giả

Quân, Trương Tấn Trường Đại học Kinh tế 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science