Chi tiết về Tác giả

Tú, Trần Thị Viện Tài nguyên và Môi trường- Đại học Huế 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science