Chi tiết về Tác giả

quân, bùi ngọc Trường Đại học Chính trị 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science