Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 35 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô phỏng và đánh giá ổn định động của hệ thống điện nhiều máy phát

Doãn Thanh Cảnh

Tóm tắt


Bài báo trình bày phương pháp đánh giá ổn định động thông qua mô phỏng và phương pháp xác định thời gian cắt tới hạn dựa trên lặp liên tiếp và giảm bước tìm kiếm trong mỗi bước lặp. Phương pháp này được kiểm chứng qua các hệ thống điện mẫu IEEE 9 nút và hệ thống điện mẫu 39 nút. Kết quả mô phỏng cho thấy, chương trình tính thời gian cắt tới hạn (CCT - Critical Clearing Time) cho phép xác định CCT một cách tương đối hiệu quả, là cơ sở tin cậy để đánh giá ổn định động của hệ thống điện

Toàn văn: PDF