Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 35 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CO RÚT TUYỆT ĐỐI, CO RÚT LÂN CẬN TUYỆT ĐỐI TRONG LỚP CÁC KHÔNG GIAN METRIC COMPACT

Nguyễn Thị Nga, Phạm Chí Công

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi chứng minh một số tính chất và định lý về co rút tuyệt đối và co rút lân cận tuyệt đối trong lớp các không gian metric compact.

Toàn văn: PDF