Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 34 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ LIỀU LƢỢNG PHÂN LÂN THÍCH HỢP CHO GIỐNG LẠC L27 TRONG VỤ XUÂN 2014 - 2016 TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN, TỈNH THANH HÓA

Trần Thị Ân, Nguyễn Thanh Bình

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành tại vùng đất cát ven biển của Thanh Hóa trong vụ Xuân năm 2014 - 2016 nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ và lượng bón lân đến năng suất giống lạc mới L27. Kết quả cho thấy: Mật độ và liều lượng phân lân có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng, phát triển của giống lạc L27. Khi mật độ tăng, chiều cao cây, chỉ số diện tích lá tăng nhưng số cành cấp 1 và cấp 2 đều giảm. Trong cùng một mật độ khi lượng phân lân tăng chiều cao cây giảm nhưng số cành cấp 1 và cấp 2 lại tăng cao. Khi trồng ở mật độ 30 - 40 cây/m 2 , lượng bón lân đầy tăng tỷ lệ bị hại do sâu hại lá, bệnh đốm nâu, đốm đen, gỉ sắt thấp hơn hẳn so với mật độ trồng 50 cây/m 2 và không bón lân. Khi trồng ở mật độ 50 cây/m 2 và bón lân ở lượng 120kg P 2 O 5 /ha năng suất đạt cao nhất là 38,43 tạ/ha. Nhưng khi trồng ở mật độ 40 cây/m 2 và bón lân với lượng 90kg P 2 O 5 /ha lại cho hiệu quả kinh tế cao nhất, lãi ròng đạt 17.300.503 đồng, tỷ suất lợi nhuận cận biên (MBCR) đạt 4,76 lần.

Toàn văn: PDF